Wednesday, Apr 16th

Last update:08:39:32 AM GMT

Avea'n覺n Stratejileri

E-posta Yazd覺r

Yüzde 17 pazar pay覺 ve yakla覺k 7 milyon aboneye sahip olan ve Türkiye'nin h覺zla büyüyen mobil iletiim operatörü Avea yenilikçi hizmetlerini bireysel ve kurumsal müterilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Telekomonikasyon gibi zor bir sektörde baar覺l覺 olmak için herkesin devaml覺 yeni fikirler, stratejiler üretmekten ve kendini yenilemekten baka bir seçenei yok. 襤te bu sektörde her geçen gün daha çok büyüyen ve kendini gelitiren bir oyuncu Avea...

Aria ve Aycell markalar覺n覺n birlemesinden sonra TT&T襤M çat覺s覺 alt覺nda devam ettii k覺sa bir süreç yaanm覺t覺. 23 Haziran 2004 tarihi itibariyle ise birlemeden doan sinerjinin ifade edildii yepyeni "Avea" markas覺, bu iki markay覺 temsilen piyasaya sunuldu.

imdi Avea'n覺n pazardaki stratejilerine bir göz atal覺m:

-Avea'n覺n abone ba覺na gelir bak覺m覺ndan Türkiye ortalamas覺n覺 yakalama konusunda birçok plan覺 var. Buçal覺malar覺n büyük bir bölümünü müteri odakl覺 paketler oluturuyor. Kurumsal hizmetler aç覺s覺ndan da baz覺 iyilrtirmelerin eksiklii göze çarp覺yor. Bu eksikleri aman覺n en önemli yolunun altyap覺 yat覺r覺m覺 olduununfark覺nda olan Avea bunun için bu y覺l 300 milyon Dolar tutart覺nda bir yat覺r覺m yapacak.

-Avea k覺sa dönemde kapsama alan覺 konusundaki son problemleri de amak istiyor.

-Yönetim konusunda da bir çok deiiklik yap覺l覺yor. Yeni pozisyonar oluturuluyo ya da pozisyonlara yeni isimler kat覺l覺yor. Kadro gelecek günlerde biraz daha genileyecek.

-Avea art覺k fiyat politikalar覺 üzerinde fazla oynamaktan yana deil. Bunun yerine hizmet kalitesi ve altyap覺 yat覺r覺mlar覺n覺 artt覺rmak istiyor. Böylece mevcut abonleri memnun edip daha fazla kar edeceklerini düünüyorlar.

-Avea'n覺n genç, dinamik ve yeni teknolojileri her zaman bünyesinde bulunuran görüntüsü marka çal覺malar覺yla birlikte devam edecek. Daha geni kitlelere ulamak için reklam çal覺malar覺 artarak devam edecek.

-Avea'n覺n yenilikçi kimlii daha önce "Bas Konu" ve "Blackberry" kampanyalar覺nda olduu gibi sürdürülecek. Bu yenilikçi ve zamana ayak uyduran kimlikle baar覺lar覺 yakalamak daha kolaya olacakt覺r. Avea bunu yapabileceini yak覺n zamanda gösterdi:

"Avea 2 Ayda 900.000 Yeni Abone Kazand覺...

2005 y覺l覺na yeniliklerle giren Avea, mobil iletiimi lüks olmaktan ç覺kartarak her kesimden kullan覺c覺ya hitap eden çok avantajl覺 ve tüketicilerin ihtiyaçlar覺na yönelik tarifeleriyle gittikçe artan bir h覺zla yeni abone kazanmaya devam ediyor. Her türlü hizmetinde, mobil iletiimin modern dünyan覺n ayr覺lmaz bir parças覺 olduu gerçeinden yola ç覺kan GSM sektörünün genç ve dinamik temsilcisi Avea, son dönemde arka arkaya ç覺kard覺覺 yeni ve çok avantajl覺 tarifelerle, 2 ay içinde 900.000 yeni abone kazand覺. " (Bas覺n Bülteni19.08.2004 | Avea'dan Bir 襤lk Daha: "Bas Konu" )

 

Peki Avea 襤nsan kaynaklar覺 aç覺s覺ndan ne durumda?

Avea Be temel yetkinlii benimsiyor:

  • Müteri Odakl覺l覺k
  • Entegrasyon ve 襤birlii
  • Planlama ve Organizasyon
  • Gerçekletirebilme Yetisi
  • Genel Vizyon Anlay覺覺

Çal覺an profili dinamik, deiime ve örenmeye aç覺k br yap覺da, daha çok genç ve lisans eitimli bireylerin etkinliini göstermekte. Temel hedefler ise Avea'n覺n geliimini ve ilerlemesini sürekli k覺lmak , bütün çal覺anlar覺m覺z覺 nitelikleri ve becerileri aç覺s覺ndan desteklemek, onlar覺n ihtiyaç ve beklentilerini kar覺lamay覺 hedefleyerek kendilerini gelitirip yenilemelerini salamak.

Toplumsal sorumluluk konusundaki çal覺malar覺na deinmeden geçmek de büyük haks覺zl覺k olur:

"Avea VE M襤LL襤 E襤T襤M BAKANLII 襤B襤RL襤襤 襤LE
Avea / Biliim Teknolojisi S覺n覺flar覺 Projesi


Türkiye'nin geleceine yat覺r覺m vizyonu ile hareket eden Avea, Milli Eitim Bakanl覺覺 ibirlii ile "Avea Biliim Teknolojisi S覺n覺flar覺" ad覺yla çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Avea , bu proje kapsam覺nda iki y覺l içinde Anadolu'da 100 adet bilgisayar s覺n覺f覺 kuracak. Bu s覺n覺flarda toplam 2100 adet bilgisayar yer alacak ve "Avea Biliim Teknolojisi S覺n覺flar覺", ilkokul örencilerinin kullan覺m覺na tahsis edilecek."

 --

"Avea / Deprem Erken Uyar覺 ve Acil Müdahale Projesi

Toplumsal sorumluluk anlay覺覺yla hareket eden Avea, Boaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Arat覺rma Enstitüsü'yle ortaklaa haz覺rlad覺klar覺 "Erken Uyar覺 ve Acil Müdahale Projesi" ile bir "ilk"e imza att覺. Bu proje kapsam覺nda gerekli olan veri iletiimi, Avea'n覺n altyap覺s覺 kullan覺larak gerçekletiriliyor. Avea'n覺n katk覺lar覺yla haz覺rlanan proje sayesinde, ilk yard覺m ve acil müdahale konular覺nda önemli gelimeler salanacak. Bu ekilde can ve mal kayb覺n覺 en aza indirmek hedefleniyor. "

   

Rakamlarla Avea:  

Pazar Pay覺 : %17
Uluslararas覺 Dola覺m Ortaklar覺 : 150 ülkede 315 operatör
GPRS Dola覺m Ortaklar覺 : 64 ülkede 102 operatör
Baz 襤stasyonlar覺 : 6.610
Personel : 1.200'ü ak覺n çal覺an

 

>Avea yeni ve dinamik kadrosuyla rekabete haz覺r...